Your iPhones gets better with every new appsapps

BD Comic - Kungfu

Released: 2012-01-21
Price: 0
category: Books
Current Rating : starstarstarstarstar
Rate this Page : star1 star2 star3 star4 star5    [   votes]

âââââbd comic - truyá»n tranh chất lượng caoâââââ kungfu - má»t bá» truyá»n không thá» không xem.- nguyên tác : cá»­u bả Äao.- tác phẩm : khÆ°u phúc long.bd comic - kungfu bao gá»m 36 chÆ°Æ¡ng của bá» truyá»n tranh kungfu, từng trang trong truyá»n là các bản in màu, Äá» phân giải và chất lượng cao, mang Äến ngÆ°á»i xem những trải nghiá»m tá»t nhất. những chức nÄng chính bao gá»m : - những truyá»n tranh trong dá»± án comic chá» bao gá»m những truyá»n tranh có chất lượng Äẹp, hình ảnh Äá» phân giải cao. - há» trợ iphone/ipad. - cho phép Äá»c theo từng tập, hiá»n thá» dạng thumbnail hoặc danh sách, Äẹp mắt và dá» quản lý.- hiá»n thumbnail của trang trong lúc Äá»c, giúp ngÆ°á»i dùng kiá»m soát sá» trang Äã Äá»c và Äi Äến các trang khác má»t cách nhanh chóng. - tính nÄng bookmark nhanh, ghi nhá» những chapter yêu thích. - há» trợ go to page, Äi Äến trang bất kì. - há» trợ air print. - tích hợp twitter cho ngÆ°á»i dùng ios 5 trá» lên. - tá»± Äá»ng ghi nhá» lần Äá»c cuá»i của ngÆ°á»i dùng trong bất kì tập nào của truyá»n, và má» lại sau Äó. - há» trợ zoom, và tap vào màn hình Äá» trá» vá» kích thÆ°á»c ban Äầu của trang. - hiá»u ứng lật trang, dàn trang Äẹp mắt. - há» trợ xem full screen. má»t sá» lÆ°u ý cÅ©ng nhÆ° giải Äáp thắc mắc của các bạn: - tại sao ứng dụng bao gá»m data, mà không Äá» download vá»? Ứng dụng bao gá»m data vì những lý do chính, mang Äến sá»± thuận tiá»n cho ngÆ°á»i dùng : tuy bao gá»m data sẽ khiến dung lượng của ứng dụng khá lá»n, nhÆ°ng các bạn có thá» dá» dàng download vá» từ itunes, Äây là biá»n pháp hữu hiá»u hÆ¡n khi bạn download má»t ứng dụng nhẹ từ itunes, nhÆ°ng lại phải download hàng trÄm mb từ server trên iphone/ipad. chÆ°a ká» yếu tá» ÄÆ°á»ng truyá»n có thỠảnh hÆ°á»ng quá trình download. rất mong nhận Äược ý kiến góp ý từ các bạn!


Screenshots

sshot  sshot  sshot  sshot  sshot  


Related Apps


Applications for iPhone are like nothing you've ever seen on a mobile phone. Explore some of our favorite apps here and see how they allow iPhone to do even more